English version
Startside
Bedste Ordsprog
Nyheder
Tilfælde
Populære

Logoquiz på Facebook


Hundrede logoer omgiver os hver dag, i vores quiz finder du ud af om du kan kende logoerne og sætte dem sammen med de rigtige mærker.
Spil nu
Hvad kan du lide?
Êóïèòü ÌÄÌÀ ðîçîâûå ßðîñëàâëü
Ýôôåêò îò ãåðîèíà
Êóïèòü Øèøêè â Èâàíòååâêà
Êóïèòü Áåëåíüêèé Âîëîãäà
Êóïèòü çàêëàäêó Êîêàèí MQ (Ìåêñèêà) Ìîñêâà Áóòîâî Ñåâåðíîå
Ïðîõëàäíûé êóïèòü çàêëàäêó MDMA òàáëåòêè
Ëèòè÷åñêàÿ ñìåñü îò òåìïåðàòóðû äëÿ äåòåé, äîçèðîâêà âçðîñëûì
Êóïèòü ýêñòàçè â Êðàñíûé Êóò
Ïîëó÷èòü ïåðåâîä moneygram
Doom44 biz
Âåëüñê êóïèòü LSD 220 mkg
Êóïèòü Ãåðòðóäà Îòðàäíîå
Ïîñëå óïîòðåáëåíèÿ êîêàèíà
Çàìåíèòåëè ñîëè
Ðåãóëÿðíûå ñåìåíà êîíîïëè
Êàêòóñ ïèåò
Òàòàðñòàí êóïèòü çàêëàäêó VHQ Cocaine 98% Colombia
Îáðàçåö ïîðîøêà êðèñòàëëà Îøóãóíà â WoW
Êóïèòü ãåðîèí â Áåëîâî
Êóïèòü Ìåôåäðîí Êóøâà
Ñêîëüêî âðåìåíè ãàøèø äåðæèòñÿ â ìî÷å
Ìîñêâà Ôèëè-Äàâûäêîâî êóïèòü çàêëàäêó Ãåðîèí ÐÎÇÍÈÖÀ (999 VHQ) Àôãàíèñòàí
Êóïèòü Ýéôîðåòèê Çèìà
Êóïèòü çàêëàäêè â Êàíñêå
[http://synes.godt-om.dk]Eftersøgning» Bedste Ordsprog
Nu hvor du er kommet ind i mit liv, vil du så ikke godt love du aldrig går igen. ♥ [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Rolig nu, det er okay at være retarderet [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Jeg er så god til at sove , At jeg kan gøre det Med lukkede Øjne ;-) [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Jo, du er pæn... På afstand... om natten... bagved en væg [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Læreren: - "Jeg holder øje med dig!."  Eleven: - "Så må du nyde udsigten..." [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Døm mig ikke på rygter - det siger mere om dig, end om mig. [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Om dagen er jeg træt fordi at jeg er superhelt om natten! [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


du er sær. så sær at jeg ikke kan andet end at holde af dig.. [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


"Jeg gjorde det ikke." - "Hvorfor griner du så?" - "Fordi hvem der end gjorde det, er genial :D" [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


"Er du sur?" "NEJ!" "Jo du er" "HVORFOR FANDEN SPØRGER DU SÅ?!" [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer