English version
Startside
Bedste Ordsprog
Nyheder
Tilfælde
Populære

Logoquiz på Facebook


Hundrede logoer omgiver os hver dag, i vores quiz finder du ud af om du kan kende logoerne og sætte dem sammen med de rigtige mærker.
Spil nu
Hvad kan du lide?
ÃÈÏÅÐÑÒÈÌÓËßÒÎÐÛ | ÏÑÈËÎÖÈÁÈÍ
Ëþáåðöû
Êóïèòü çàêëàäêè êðèñòàëû â Óññóðèéñêå
Êóïèòü çàêëàäêè ñïàéñ â Óõòå
Закладки марки в Ноябрьске
Êèðîâ
Èïàòîâî (Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé)
Ìîñêâà Áàáóøêèíñêèé
Ìîñêâà ßðîñëàâñêèé
Курить полынь эффект
Cristalius love
Ìåòàìôåòàìèí èç ýôåäðèíà
Êóïèòü ñïàéñ â ãåëåíäæèêå
Êóïèòü ñê êðèñòàëëû
Êóïèòü ãåðîèí â âîðîíåæå
Закладки кокаин в Кызыле
Îð¸ë
Ðåóòîâ
Ìîñêâà Äåãóíèíî Çàïàäíîå
Ðîñòîâ
Ïîåçäêà â ïèòåð èëè pcp òðèï — Äíåâíèê Moscitous
[http://synes.godt-om.dk]Eftersøgning» Bedste Ordsprog
Nu hvor du er kommet ind i mit liv, vil du så ikke godt love du aldrig går igen. ♥ [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Rolig nu, det er okay at være retarderet [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Jeg er så god til at sove , At jeg kan gøre det Med lukkede Øjne ;-) [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Jo, du er pæn... På afstand... om natten... bagved en væg [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Læreren: - "Jeg holder øje med dig!."  Eleven: - "Så må du nyde udsigten..." [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Døm mig ikke på rygter - det siger mere om dig, end om mig. [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Om dagen er jeg træt fordi at jeg er superhelt om natten! [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


du er sær. så sær at jeg ikke kan andet end at holde af dig.. [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


"Jeg gjorde det ikke." - "Hvorfor griner du så?" - "Fordi hvem der end gjorde det, er genial :D" [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


"Er du sur?" "NEJ!" "Jo du er" "HVORFOR FANDEN SPØRGER DU SÅ?!" [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer