English version
Startside
Bedste Ordsprog
Nyheder
Tilfælde
Populære

Logoquiz på Facebook


Hundrede logoer omgiver os hver dag, i vores quiz finder du ud af om du kan kende logoerne og sætte dem sammen med de rigtige mærker.
Spil nu
Hvad kan du lide?
Êðàñíîÿðñê êóïèòü Ecstasy: Red Stars 280 mg
Êóïèòü Êîêàèí â Âåëèæ
Ðåàãåíò â Ýëåêòðîóãëè
Çàêëàäêè ýêñòàçè â Òóðèíñêå
Çàêëàä÷èê ñîâåòû
Ãîëåí¸â êóïèòü áîøêè
Êóïèòü Ãðå÷êà Çàðå÷íûé
Ñê êóïèòü â òóëå
Èçúÿòèå ãàøèøà
Êàòàëîãè | Èíòåðíåò ìàãàçèí «AMF»
Ïðîãðàììà äëÿ èçìåðåíèÿ óðîâíÿ ñèãíàëà ìîäåìà
Áàëà-Êèíâèä êóïèòü ãàøèø
Æåðäåâêà êóïèòü Ìàðêè LSD
Çàêëàäêè íàðêîòèêè â Øàõòåðñêå
A29 êðèñòàëëû
Êóïèòü çàêëàäêó Ãàøèø Ïå÷àòü Euro Íàòóðàëüíûé Ìîñêâà Òåêñòèëüùèêè
Êóïèòü çàêëàäêè ýêñòàçè â Äìèòðèåâå
Êóïèòü ãåðîèí â Ãóáàõà
Êóïèòü Ïîðîõ Óðàé
Çàêëàäêè ðîññûïü â Çàîç¸ðíîì
Ðîñòîâ-íà-Äîíó êóïèòü çàêëàäêó Ìàðêè LSD 170ìêã
Êàìåíñê-Óðàëüñêèé êóïèòü çàêëàäêó Ìåôåäðîí [Êðèñòàëëû]
Êóïèòü Ãàøèø â Æåëåçíîãîðñê
Ìîñêâà Êðàñíîñåëüñêèé êóïèòü ×èñòåéøèé êîêàèí 98%
[http://synes.godt-om.dk]Eftersøgning» Bedste Ordsprog
Nu hvor du er kommet ind i mit liv, vil du så ikke godt love du aldrig går igen. ♥ [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Rolig nu, det er okay at være retarderet [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Jeg er så god til at sove , At jeg kan gøre det Med lukkede Øjne ;-) [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Jo, du er pæn... På afstand... om natten... bagved en væg [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Læreren: - "Jeg holder øje med dig!."  Eleven: - "Så må du nyde udsigten..." [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Døm mig ikke på rygter - det siger mere om dig, end om mig. [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Om dagen er jeg træt fordi at jeg er superhelt om natten! [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


du er sær. så sær at jeg ikke kan andet end at holde af dig.. [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


"Jeg gjorde det ikke." - "Hvorfor griner du så?" - "Fordi hvem der end gjorde det, er genial :D" [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


"Er du sur?" "NEJ!" "Jo du er" "HVORFOR FANDEN SPØRGER DU SÅ?!" [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer